Ubezpieczenia mieszkań, domów, domów letniskowych

dom

Wkładamy wiele wysiłku i dbamy o to aby nasz dom był miejscem do którego miło jest wracać.  Niestety w życiu codziennym potrafi wystąpić wiele zdarzeń, które mogą zniweczyć nasze wieloletnie starania. Każdego dnia mogą wystąpić zdarzenia powodujące zniszczenia w naszym domu lub mieszkaniu. Ubezpieczenie od ryzyka pożaru, zalania lub włamania to dzisiaj standard na rynku ubezpieczeniowym. Warto dokładnie przyjrzeć się proponowanemu zakresowi ubezpieczenia i wybrać ten, który będzie odpowiadał najbardziej naszym potrzebom. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego wykupujemy polisę? Czy wykupujemy ponieważ wymaga od nas tego bank? Czy wykupujemy ponieważ mamy potrzebę zabezpieczyć swój majątek w przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidywalnych, których nie mogliśmy uniknąć gdyż były niezależne od naszego postępowania? Mam tutaj na myśli np. ulewny deszcz, wybuch gazu, grad, dym czy sadza, czy inne. Dlatego czasami warto wybrać polisę, która gwarantuje nam zakres ubezpieczenia w wariancie all risk tzw. ubezpieczenie od wszystkiego, bez ryzyk nazwanych. Oczywiście należy zwrócić uwagę nawet w takim zakresie na wyłączenia jakie proponują nam konkretne ogólne warunki ubezpieczenia.

Zatem co możesz ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mieszkania/domu/domku letniskowego:

 1. Substancję budynku/mieszkania – najczęściej wybierany zakres przez osoby, które posiadają kredyt na zakup ubezpieczanej  nieruchomości.  
 2. Stałe elementy domu/mieszkania – bardzo często jest to również składowa substancji mieszkania/domu. Istnieje możliwość ubezpieczenia tego zakresu odrębnie. Stałym elementem może być np. terakota, glazura, powłoka malarska, meble wbudowane, kotły, piece, okna wraz z stolarką okienną, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Stałe elementy domu/mieszkania ubezpieczamy od ognia i innych zdarzeń losowych jak również od kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz dewastacją.
 3. Ruchomości domowe – jest to mienie takie jak sofa, komoda, sprzęt komputerowy, fotograficzny i wiele innych. Ruchomości domowe ubezpieczamy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz dewastacją.
 4. Mienie poza miejscem ubezpieczenia – tzw. ubezpieczenie torebki. Ubezpieczenie to zrekompensuje nam poniesioną stratę w przypadku np. kradzieży torebki. Zakres ubezpieczenia zapewnia nam zwrot kosztów za np. wyrobienie dokumentów, odkupienie telefonu czy zakup samej torebki. Nie wszystkie towarzystwa ten zakres proponują. Niektóre ograniczają zakres tylko do niewielkiej kwoty np. 300zł. Warto zobaczyć, które towarzystwa proponują to ubezpieczenie z limitem, który sami sobie ustalimy.
 5. Odpowiedzialność cywilna – bardzo ważne ubezpieczenie. Wiele towarzystw proponuje to ubezpieczenie wraz z ubezpieczeniem mieszkania, ale są i takie, które mają w swojej ofercie OC w życiu prywatnym. Zatem dlaczego jest to bardzo ważne? OC to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania poszkodowanemu, któremu ubezpieczony wyrządził jakąś krzywdę. Ubezpieczonym będzie osoba wskazana w polisie jak również osoba bliska będąca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, może być również pomoc domowa czy opiekunka do dzieci. Warto pamiętać, żeby wybierać takie ubezpieczenie, które nie będzie ograniczało zakresu tylko do ubezpieczonego mieszkania. A dlaczego tak? Ponieważ bardzo często w zakresie tego ubezpieczenia możemy znaleźć ochronę ubezpieczeniową obejmującą szkody na osobie lub szkody w mieniu, wyrządzone np. podczas uprawiania sportu rekreacyjnie, posiadaniem zwierząt domowych czy  po prostu jako pieszy. Zatem wykupując to ubezpieczenie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu gdy np. pęknie nam wężyk i zalejemy sąsiada mieszkającego pod nami, czy jak będziemy jechali na rowerze i spowodujemy jakąś kolizję uszkadzając czyjś samochód. Przykładów jest całe mnóstwo. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym posiada bardzo szeroki  zakres. Bardzo często słyszę od swoich klientów – przecież nie jestem w stanie wyrządzić nikomu dużej szkody. Tego Wam oczywiście życzę, ale….. Pamiętajcie, z tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie za leczenie i rekonwalescencję poszkodowanego, za naprawę uszkodzonego pojazdu w wyniku wypadku czy akcję ratowniczą straży pożarnej ponieważ w wyniku pożaru jaki powstał w naszym mieszkaniu, również spaliło się mieszkanie wraz z  mieniem w nim znajdujące nad nami i trzeba było ewakuować innych mieszkańców bloku (w tym przypadku TU zapłaci za akcję ratowniczą, mieszkanie i mienie naszych sąsiadów). Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy stać nas pokryć takie koszty z własnych środków? Jeśli nie, to nie oszczędzajmy zakupując to ubezpieczenie, tym bardziej, że jest to dość tanie ubezpieczenie. Oj można by pisać dużo na temat tego właśnie ryzyka....

 

 1. Ubezpieczenie szyb – w tym ryzyku ubezpieczyć możemy wszelkie przedmioty szklane, które znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu/domu od szkód polegających na całkowitym lub częściowym stłuczeniu lub pęknięciu.
 2. Assiatnce – w zakresie tego ubezpieczenia jest udzielenie pomocy przez np. dekarza, ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, stolarza, murarza, technika urządzeń grzewczych, specjalisty RTV/AGD/PC. Oczywiście każde z towarzystw ubezpieczeniowych posiada swój zakres tego ubezpieczenia i nie wszyscy specjaliści muszą być uwzględnieni w zakresie ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkania/domu. Różnice znajdziecie również w limitach sum tego ubezpieczenia.  Jest to ubezpieczenie bardzo często dodawane do ubezpieczenia mieszkania/domu bezpłatnie. A tak po krótce, kiedy możemy skorzystać z tego ubezpieczenia? A więc np. kiedy zatnie się klucz w zamku w drzwiach wejściowych i nie będziemy mogli wejść do mieszkania czy domu, nasze ubezpieczenie gwarantuje nam, że przyjedzie do nas ślusarz i wymieni nam uszkodzony zamek. Innym przykładem może być awaria instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wtedy skorzystamy z usług hydraulika.  W każdy z tych przypadków nie zapłacimy za usługę, za to zapłaci towarzystwo ubezpieczeniowe. Co więcej, nie musimy szukać hydraulika czy ślusarza, towarzystwo ubezpieczeniowe samo taką osobę nam wskaże.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie mają również assistance medyczny. W zakresie tego ubezpieczenia znajdziesz chociażby wizytę lekarza lub pielęgniarki w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. W niektórych towarzystwach mamy taką możliwość nawet cztery razy w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – przedmiotem tego ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia. Zakres ochrony obejmuje świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku takiego jak śmierć ubezpieczonego czy trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie zostanie wypłacone osobie ubezpieczonej lub uposażonej(w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej). Jeśli nie została wskazana osoba uposażona, to odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z kodeksem postępowania spadkowego. Warto wiedzieć, że każdy może mieć wykupionych wiele polis ubezpieczenia NNW. Z każdego wykupionego ubezpieczenia NNW zostanie wypłacone odszkodowanie za doznaną krzywdę będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku przez osobę ubezpieczoną.
 2. Ubezpieczenie budynku mieszkalnego, budowli oraz budynku gospodarczego w budowie – takie ubezpieczenie bardzo często wymaga od nas bank w momencie kiedy kredytujemy inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wraz ze stałymi elementami wnętrz, budynku gospodarczego czy budowli. Towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność w zakresie zdarzeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczenie dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich – wszelkie dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie są ubezpieczane pod warunkiem dokładnego skatalogowania tych przedmiotów, wyceny tych przedmiotów oraz  spełnienia z reguły dodatkowych wymogów zabezpieczenia tego mienia przed kradzieżą.
 4. Ubezpieczenie domków letniskowych – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego to ryzyko jest sprzedawane jako samoistne ubezpieczenie lub dodatkowo do ubezpieczenia mieszkania/domu. Ubezpieczenie to dotyczy substancji domu letniskowego wraz z stałymi elementami wnętrz i jego wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych określonych w owu jak również kradzieżą z włamaniem i rabunkiem i dewastacją.
 5. Ubezpieczenie nagrobków – przedmiotem ubezpieczenia jest nagrobek. Sami doskonale wiemy jak dużą kwotę musieliśmy ponieść, żeby zakupić nagrobek. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w swoim zakresie ochronę w przypadku np. dewastacji przez osoby nieznane, uderzenie pioruna, pożaru, huraganu, gradu czy  naporu śniegu.
 6. Ochrona Prawna – nie wszystkie towarzystwa to ubezpieczenie mają w swojej ofercie, a szkoda. Bardzo ważne ubezpieczenie. Wykupienie tego ryzyka gwarantuje ubezpieczonemu ochronę prawną powstałymi w związku z czynnościami życia prywatnego przez ubezpieczonego lub osoby bliskie w stosunku do ubezpieczonego, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W zakresie ubezpieczenia można znaleźć refundację wszelkich kosztów poniesionych przez ubezpieczonego takich np. jak porady, opinie oraz konsultacje udzielane przez podmioty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej, koszty postępowania itd. Dokładny zakres oczywiście znajdziecie w poszczególnych warunkach ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zachęcam oczywiście abyście za każdym razem kiedy ubezpieczacie swoje mienie spojrzeli w ogólne warunki ubezpieczenia jakie proponuje Wam agent. Warto przeczytać zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia. Naprawdę nie warto kupować przysłowiowego kota w worku. Oferty towarzystw ubezpieczeniowych są tak różne, że warto to sprawdzić zanim się podpisze polisę i wyda niepotrzebnie pieniądze. Proszę mi wierzyć, w swojej przeszło ponad dwudziestoletniej pracy jako agent ubezpieczeniowy spotykam się z ofertami, gdzie klient nie powinien nawet mieć złudzeń, że dostanie kiedykolwiek jakiekolwiek odszkodowanie.  

Moi klienci, którzy ubezpieczają swój majątek w moim biurze wiedzą doskonale, że ja nie sprzedam im polisy, której sama bym nie kupiła.

Tak żeby jeszcze nie kończyć tematu ubezpieczenia domu pragnę poinformować, że zgodnie z prawem budowlanym (art. 62 ust.1) właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zadbania o terminowe przeprowadzenie przeglądów.

Art. 62.
1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
      1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy     atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

    2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Kontrole stanu technicznego kotłów:

 1. co najmniej raz na 2 lata – kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100kW
 2. co najmniej raz na 4 lata – kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem

Kto może przeprowadzać kontrole okresowe?

Kontrole okresowe mogą przeprowadzać tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, z zastrzeżeniem, że przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny być dokonywane przez osoby o kwalifikacjach zawodowych w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może również kontrolować – oprócz osób z odpowiednimi uprawnieniami – mistrz kominiarski.

NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO BUDOWLANE

Najważniejsze zmiany :

 

 • Budujący mogą skorzystać z nowej uproszczonej procedury zwanej zgłoszeniem z projektem (nadal będzie można wybrać, czy dokonać zgłoszenia z projektem, czy z jakichś powodów jednak ubiegać się o pozwolenie na budowę).

 

Oznacza ona, że pozwolenia na budowę w odpowiednim organie nie wymaga budowa m.in.:

 • domów jednorodzinnych (bez względu na gabaryty), które nie ograniczają możliwości

           zagospodarowania i zabudowy sąsiednich działek,

 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • ogrodzenia o wysokości do 2,20 m (również te od strony dróg i innych miejsc publicznych),
 • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę oraz budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo) o pojemności nie większej niż 10m3 (do wniosku o zgłoszenie nie ma obowiązku załączania projektu budowlanego),
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
 1. Zgłoszenie z projektem podlega tak zwanej milczącej zgodzie. Jeśli starosta nie ma zastrzeżeń do zgłoszonego projektu i nie wniesie w ciągu 30 dni sprzeciwu, zostanie on natychmiast ostemplowany. A to oznacza, że po zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy można od razu do niej przystąpić.
 2. Pozwolenie na użytkowanie. Skrócenie czasu oczekiwania na tak zwaną "milczącą zgodę" na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.