Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, zawiera obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. OC ma zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny.

Zatem, jeśli odszkodowanie, za które posiadacz lub kierowca pojazdu jest zobowiązany wypłacić poszkodowanemu, wypłaca zakład ubezpieczeń, w który był ubezpieczony dany pojazd. Tym samym ubezpieczenie OC ma gwarantować poszkodowanemu rekompensatę za poniesioną stratę, tym samym chroni majątek odpowiedzialnego sprawcy za szkodę. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP oraz państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Ubezpieczenie Auto Casco pojazdu mechanicznego.

Auto Casco (AC) – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Należy pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują autocasco z większym lub szerszym zakresie ubezpieczenia, co oczywiście ma wpływ na wysokość składki. Wykupując AC, należy przede wszystkim kierować się zakresem ochrony ubezpieczenia, wyłączeniami odpowiedzialności oraz obowiązkami ubezpieczającego, a dopiero później ceną.

Ubezpieczenie Assistance

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie zaistnienia szkody wynikającej z następujących zdarzeń : wypadku pojazdu jego awarii lub kradzieży, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować może zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy.
Zakres ubezpieczenia może obejmować w zależności od wybranego wariantu:
pomoc techniczną – usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu
pomoc w podróży – organizacja i pokrycie kosztów: przejazdu Ubezpieczonego do najbliższego hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania, zakwaterowania, wynajmu pojazdu zastępczego, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc tłumacza przez telefon,
pomoc finansową i prawną – pożyczka środków pieniężnych, opłacenie kosztów naprawy, pomoc prawnika, przedpłata kaucji,
pomoc informacyjną – informacja o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach, hotelach, schroniskach dla zwierząt, przekazanie informacji,
Pomoc informacyjna na terytorium RP w zakresie Kodeksu drogowego, tj ustawy Prawo o ruchu drogowym,
pomoc medyczną w RP – transport medyczny, powrót pasażerów, pomoc psychologa,
pomoc medyczną za granicą – hospitalizacja, powrót pasażerów, przewóz medyczny,
pomoc dla zwierząt – przewóz z miejsca zdarzenia do lecznicy, kliniki weterynaryjnej lub wskazanego przez Ciebie miejsca, leczenie, opieka lub utylizacja zwłok.
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dodają Assistance w wersji podstawowej, jako gratis do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie NNW

NNW to ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonych. Ubezpieczenie to jest niedrogie, zalecane jest z reguły przy zakupie OC, AC.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie daje możliwość naprawy lub wymiany szyby w pojeździe bez konieczności angażowania swoich środków w przypadku jej stłuczenia lub uszkodzenia. W ramach ubezpieczenia ochroną obejmujemy szyby przednie, tylne i boczne. Jest to o tyle dobre ubezpieczenie, że umożliwia likwidację szkody bez potrącania zniżek z polisy autocasco.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej – Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w granicach sum ubezpieczenia zwraca udokumentowane i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego koszty poniesione między innymi za:

  • porady, opinie lub zastępstwo procesowe,
  • opinie biegłych lub rzeczoznawców, wymaganych przez prawo czynności notarialnych,
  • koszty i opłaty sądowe lub administracyjne o ile służą ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem

Wykupując ubezpieczenie ochrony prawnej, możemy być pewni, że w przypadku jakichkolwiek problemów z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego, możemy zatrudnić adwokata na koszt Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie ochrony prawnej jest jeszcze mało popularnym ubezpieczeniem. Należy jednak pamiętać, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe w swojej ofercie proponują duże sumy ubezpieczenia za niewielką składkę.

Nawet szybkim samochodem z firmą SIGMA - bezpieczniej