Informacja

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferujqcego ubezpieczenia uzupelniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: www.knf.gov.pl

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń

  • INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
  • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
  • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
  • TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
  • GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.
Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
Informacja o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów w SIGMA Małgorzata Iwańska:

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w jednostce SIGMA Małgorzata Iwańska obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: SIGMA Małgorzata Iwańska ul. Daniłowskiego 2/4 01-833 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 501-077-442, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@ubezpieczony24.pl
3. SIGMA Małgorzata Iwańską rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, SIGMA Małgorzata Iwańska przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
5. Odpowiedź SIGMA Małgorzata Iwańska na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym ze odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tą reklamację, skargę lub zażalenie.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tą reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne SIGMA Małgorzata Iwańska, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. SIGMA Małgorzata Iwańska przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla SIGMA Małgorzata Iwańska do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
01-833 Warszawa ul. Daniłowskiego 2/4

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.