Ubezpieczenia domu, mieszkania

Ubezpieczenie nieruchomości, …potrzebne czy nie?

Ubezpieczenia domu, mieszkania, czy domku lestniskowego są już dość popularne, choć oczywiście nie dorówują obowiązkowym ubezpieczeniom na nasze samochody.
Na ogół ubezpieczamy swoją nieruchomość wtedy, kiedy jest to wymagane dla uzyskania kredytu bankowego.

SIGMA doradzi Państwu jakie w danym przypadku ubezpieczenie będzie najkorzystniejsze i zaproponuje także rozważenie ubezpieczenia (tu jeszcze stawki są do przyjęcia), od włamań, pożarów, zalań i innych losowych „niespodzianek", najczęściej całkowicie niezależnych od nas.

Wyjeżdżamy na urlop, nawet dłuższy i ..śpimy spokojnie, bo ubezpieczyliśmy mieszkanie. W niektórych przypadkach możemy to zrobić przy okazji ubezpieczania samochodu, ponieważ wybrane Towarzystwa Ubezpieczeniowe, łączą te dwie usługi.

Nasz dom „naszą twierdzą", a więc niech będzie ona bezpieczna.

Dla banku ważne jest ubezpieczenie budynku mieszkalnego, budowli oraz budynku gospodarczego w budowie – wtedy kiedy korzystamy z kredytu inwestycyjnego np. na budowie wymarzonego domu, budynku gospodarczego czy innej nieruchomości.

Jakie warunki zawiera umowa musimy poczytać w tzw. „ogólnych zasadach ubezpieczenia", które mogą się różnić w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tu jest też rola SIGMY, aby podpowiedzieć Państwu o tym co „drobnym druczkiem" (chyba już się nie stosuje), a przede wszystkim o wszelkich wyłączeniach – czyli zdarzeniach, które polisa nie obejmuje.

Jednym z ciekawszysch ubezpieczeń jest polisa „od wszystkiego" czyli „all risk". Nie wszystkie zdarzenia związane z naszym mieszkaniem, domem czy domkiem letniskowym dadzą się przewidzieć – czyli ubezpieczenie to chroni także przed nienazwanym ryzykiem.

SIGMA dzięki współpracy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi może zaoferować bardzo szeroki wachlarz ubezpieczeń – poniżej wymienimy najważniejsze;

 1. ubezpieczenie substancji budynku/mieszkania – najczęściej wybierany zakres przez osoby, które posiadają kredyt na zakup ubezpieczanej nieruchomości.
 2. stałe elementy domu/mieszkania. Istnieje możliwość ubezpieczenia tego zakresu odrębnie. Stałym elementem może być np. terakota, glazura, powłoka malarska, meble wbudowane, kotły, piece, okna wraz z stolarką okienną, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Stałe elementy domu/mieszkania ubezpieczamy od ognia i innych zdarzeń losowych jak również od kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz dewastacją.
 3. ruchomości domowe – jest to mienie takie jak umeblowanie, sprzęt komputerowy, fotograficzny i wiele innych. Ruchomości domowe ubezpieczamy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz dewastacją.
 4. mienie poza miejscem ubezpieczenia – tzw. ubezpieczenie torebki. Ubezpieczenie to zrekompensuje nam poniesioną stratę w przypadku np. kradzieży torebki, teczki, bagażu podręcznego. Zakres ubezpieczenia zapewnia nam zwrot kosztów za np. wyrobienie dokumentów, odkupienie telefonu czy zakup samej torebki, teczki. Nie wszystkie towarzystwa ten zakres proponują. Niektóre ograniczają zakres tylko do niewielkiej kwoty np. 300zł. Warto zobaczyć, które towarzystwa proponują to ubezpieczenie z limitem, który sami sobie ustalimy.
 5. odpowiedzialność cywilna – bardzo ważne ubezpieczenie. Wiele towarzystw proponuje to ubezpieczenie wraz z ubezpieczeniem mieszkania, ale są i takie, które mają w swojej ofercie OC w życiu prywatnym. OC to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania poszkodowanemu, któremu ubezpieczony wyrządził jakąś krzywdę. Ubezpieczonym będzie osoba wskazana w polisie jak również osoba bliska będąca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, może być również pomoc domowa czy opiekunka do dzieci. Warto pamiętać, żeby wybierać takie ubezpieczenie, które nie będzie ograniczało zakresu tylko do ubezpieczonego mieszkania, ponieważ bardzo często w zakresie tego ubezpieczenia możemy znaleźć ochronę ubezpieczeniową obejmującą szkody na osobie lub szkody w mieniu, wyrządzone np. podczas uprawiania sportu rekreacyjnie, posiadaniem zwierząt domowych czy po prostu jako pieszy. Zatem wykupując to ubezpieczenie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w przypadku zalania sąsiada mieszkającego pod nami (awaria pralki itp.), a także wtedy gdy jadąc na rowerze i spowodujemy kolizję uszkadzając czyjś samochód. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym posiada bardzo szeroki zakres, to z tego ubezpieczenia otrzymamy odszkodowanie za leczenie i rekonwalescencję poszkodowanego, za naprawę uszkodzonego pojazdu w wyniku wypadku czy akcję ratowniczą straży pożarnej – dotyczy to także mieszkania i mienia naszych sąsiadów.

Ubezpieczenia nieruchomości to także:

 • ubezpieczenie szyb – ubezpieczyć możemy wszelkie przedmioty szklane, które znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu/domu od szkód polegających na całkowitym lub częściowym stłuczeniu lub pęknięciu.
 • assiatnce – w zakresie tego ubezpieczenia jest udzielenie pomocy przez np. dekarza, ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, stolarza, murarza, technika urządzeń grzewczych, specjalisty RTV/AGD/PC. Oczywiście każde z towarzystw ubezpieczeniowych posiada swój zakres tego ubezpieczenia i nie wszyscy specjaliści muszą być uwzględnieni w zakresie ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkania/domu. Różnice znajdziecie również w limitach sum tego ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie bardzo często dodawane do ubezpieczenia mieszkania/domu bezpłatnie. A tak po krótce, kiedy możemy skorzystać z tego ubezpieczenia? A więc np. kiedy zatnie się klucz w zamku w drzwiach wejściowych i nie będziemy mogli wejść do mieszkania czy domu, nasze ubezpieczenie gwarantuje nam, że przyjedzie do nas ślusarz i wymieni nam uszkodzony zamek. Innym przykładem może być awaria instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wtedy skorzystamy z usług hydraulika. W każdy z tych przypadków nie zapłacimy za usługę, za to zapłaci towarzystwo ubezpieczeniowe. Co więcej, nie musimy szukać hydraulika czy ślusarza, towarzystwo ubezpieczeniowe samo taką osobę nam wskaże.
  Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie mają również assistance medyczny. W zakresie tego ubezpieczenia znajdziesz chociażby wizytę lekarza lub pielęgniarki w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. W niektórych towarzystwach mamy taką możliwość nawet cztery razy w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – przedmiotem tego ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia. Zakres ochrony obejmuje świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku takiego jak śmierć ubezpieczonego czy trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie zostanie wypłacone osobie ubezpieczonej lub uposażonej (w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej). Jeśli nie została wskazana osoba uposażona, to odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z kodeksem postępowania spadkowego. Warto wiedzieć, że każdy może mieć wykupionych wiele polis ubezpieczenia NNW. Z każdego wykupionego ubezpieczenia NNW zostanie wypłacone odszkodowanie za doznaną krzywdę będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku przez osobę ubezpieczoną.
 • ubezpieczenie budynku mieszkalnego, budowli oraz budynku gospodarczego w budowie – takie ubezpieczenie bardzo często wymaga od nas bank w momencie kiedy kredytujemy inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wraz ze stałymi elementami wnętrz, budynku gospodarczego czy budowli. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność w zakresie zdarzeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 • ubezpieczenie dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich – wszelkie dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie są ubezpieczane pod warunkiem dokładnego skatalogowania tych przedmiotów, wyceny tych przedmiotów oraz spełnienia z reguły dodatkowych wymogów zabezpieczenia tego mienia przed kradzieżą.
 • ubezpieczenie domków letniskowych – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego to ryzyko jest sprzedawane jako samoistne ubezpieczenie lub dodatkowo do ubezpieczenia mieszkania/domu. Ubezpieczenie to dotyczy substancji domu letniskowego wraz z stałymi elementami wnętrz i jego wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych określonych w owu jak również kradzieżą z włamaniem i rabunkiem i dewastacją.
 • ubezpieczenie nagrobków – przedmiotem ubezpieczenia jest nagrobek. Sami doskonale wiemy jak dużą kwotę musieliśmy ponieść, żeby zakupić nagrobek. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w swoim zakresie ochronę w przypadku np. dewastacji przez osoby nieznane, uderzenie pioruna, pożaru, huraganu, gradu czy naporu śniegu.
 • ochrona prawna – to bardzo ważne ubezpieczenie. Wykupienie takiej polisy gwarantuje ubezpieczonemu ochronę prawną w związku z życiem prywatnym ubezpieczonego, a także osób bliskich, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W zakresie ubezpieczenia można znaleźć refundację wszelkich kosztów poniesionych przez ubezpieczonego takich np. jak porady, opinie oraz konsultacje udzielane przez podmioty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej, koszty postępowania itd.